Scanmatic Elektro

HMS innledning

Hos Scanmatic Elektro AS er vi opptatt av å ha et helsefremmende arbeidsmiljø med fokus på vår egen, våre kunders og våre samarbeidspartneres sikkerhet. I Scanmatic Elektro AS er fokus på HMS naturlig i alle ansattes hverdag. Våre ansatte jobber i eller på vei, høyt og lavt og det er faremomenter i mange områder. Bedriften har som ansvar å jobbe systematisk med dette hver dag for å sørge for sikkerheten til hver enkelt ansatt og publikum som er innom våre områder. Bedriftens HMS mål er å skape trygghet og sikkerhet i arbeidet, for egne ansatte og omgivelsene, samt å verne om miljø og helse.

HMS politikk

Vårt overordnede mål, som også er vårt motto er «Alle skal trygt hjem»

Vi skal følge alle lover, forskrifter og etiske retningslinjer og vi skal alltid ha fokus på egen, våre kunders og våre samarbeidspartneres sikkerhet.

Alle er ansvarlige for egen og andres sikkerhet.

Vi skal skape tillitt hos våre kunder.

Gjennom involvering og samspill sørge for trygghet og trivsel hos våre ansatte.

Våre prosjekt skal utføres med minimal belastning på ytre miljø og bidra til bærekraftige løsninger.

Vi skal redusere mengden avfall og optimalisere vår ressursbruk.

Vi skal minimum følge kravene i ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45001

Sammen med våre kunder og leverandører skal vi kontinuerlig forbedre våre rutiner innen HMS og miljøstyring.

HMS mål

I vår virksomhet har vi etablert følgende overordnede HMS mål:

 • Vi skal ikke ha fravær som skyldes forhold i arbeidsmiljøet
 • Ingen ulykker
 • Ingen av våre kunder skal reklamere på vårt arbeid med begrunnelse i HMS-forhold
 • Vi skal ikke forårsake utslipp til ytre miljø

I tillegg blir det utarbeidet HMS mål for hvert år som støtter opp om hovedmålene.

HMS strategi

Scanmatic Elektro AS sin strategi beskriver hvordan vi skal nå våre mål.

Strategien for HMS arbeidet ved bedriften skal gjøres kjent for våre kunder, samarbeidspartnere og ansatte.

Bedriften skal sørge for at alle ledere har tilstrekkelig kompetanse om lover og forskrifter innen HMS området til å veilede og følge opp ansatte i forhold til HMS

Årlig skal det gjøres revisjoner av HMS arbeidet i hele selskapet.

Helse

Scanmatic Elektro skal jobbe for å sikre våre ansattes helse ved å:

 • Utvikle et trygt og attraktivt arbeidsmiljø, hvor trivsel, samarbeid og mestring av oppgaver står i fokus
 • Utvikle helsefremmende tiltak for våre ansatte
 • Sørge for at våre ansatte er tilknyttet helsetjeneste og via denne ha god oversikt over ansattes helse med utgangspunkt i risikofaktorer i arbeidsmiljøet som blant annet; støv, støy, kjemikalier og psykososiale faktorer
 • Gjøre systematiske risikovurderinger av arbeidsmiljø og bruke resultatene til å gjennomføre de nødvendige forebyggende og korrigerende tiltak for å unngå negative helseeffekter
 • Sørge for at våre ansatte har den nødvendige HMS kompetanse for å utføre sine arbeidsoppgaver på en sikker og helsemessig måte

Miljø

Scanmatic Elektro skal sikre at vi unngår negativ påvirkning på vårt ytre miljø ved å:

 • Risikovurdere alle kjemikalier som brukes og sørge for at oppdaterte og kvalitetssikrede sikkerhetsdatablader er tilgjengelige
 • Velge miljøvennlige metoder for transport og energieffektive løsninger
 • Håndtere avfall i henhold til gjeldene miljøkrav
 • Ha kontroll med afallstrømmer på en slik måte at det oppfyller selskapets og samfunnets miljøkrav

Sikkerhet

Scanmatic Elektro skal sikre de ansatte ved å:

 • Systematisk evaluere hendelser og ulykker for å sette inn forebyggende og korrigerende tiltak for å unngå personskader
 • Sikre at forbedringsarbeidet har et forebyggende fokus
 • Trene og utvikle beredskapsgruppen og beredskapsarbeidet

I alle prosjekter skal det være en verneleder og bedriften jobber systematisk for å ivareta kompetansen på sikkerhet i alle ledd.

Scanmatic Elektro stiller også samme sikkerhetskrav til våre underleverandører som til egne ansatte.

Systembeskrivelse

Vårt internkontrollsystem er delt inn i følgende elementer:

 • HMS manual
 • HMS handlings og aktivitetsplan
 • Prosjektspesifikke HMS planer der bedriften er hovedentrepenør
 • Prosedyrer, instrukser, rutiner, sjekklister og skjema
 • Granskning av hendelser

HMS manualen er styringsdokumentet for handlings – og aktivitetsplanen, prosjektspesifikke HMS planer, prosedyrer, instrukser, rutiner, sjekklister og skjema 

Scanmatic Elektro AS er sertifisert i henhold til:

 • ISO 9001:2015 – Kvalitet
 • ISO 14001:2015 – Ytre miljø
 • ISO 45001:2018 – Indre miljø